Podmienky pre predajcov

Poskytovatelem služeb a zboží je:

Obchodní firma:Stovkomat s.r.o.

Sídlo: Antala Staška 1009/31, 140 00 Praha 4

IČ: 03082989

DIČ: CZ03082989 (jsme plátci DPH)

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227340

Kontaktní e-mail: info@taskit.sk

(dále jen jako „Poskytovatel“)

1.     Úvodní ustanovení

1.1.       Tytoobchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi Subdodavatelem a Poskytovatelem.

1.2.       V rámci spolupráce se Subdodavatel zavazuje řádně a včas dodat Job, a Poskytovatel se zavazuje uhradit Subdodavateli cenu zakázky.

1.3.       Registrací na webovém rozhraní vyslovuje Subdodavatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a Podmínkami užití webového rozhraní. Subdodavatel i Poskytovatel se zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.

1.4.       V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravenými se vztahy mezi Subdodavatelem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2.     Vymezení pojmů

2.1.       Job je nabídka služeb či zboží Subdodavatele prezentovaná prostřednictvím webového rozhraní.

2.2.       Cenou zakázkyse rozumí částka odpovídající rozdílu mezi cenou Jobu zveřejněnou na webovém rozhraní a provizí Poskytovatele.

2.3.       Subdodavatelemje právnická či podnikající fyzická osoba, která na základě registrace objedná prostřednictvím webového rozhraní online marketingové služby Poskytovatele.

2.4.       Uskutečněnou zakázkou je taková zakázka, při které ze strany zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny služby či zboží nabízených v rámci Jobu.

2.5.       Webové rozhraní je rozhraní umístěné na adrese www.taskit.sk.

2.6.       Zákazníkemje osoba, která si prostřednictvím webového rozhraní závazně objedná od Poskytovatele Job poskytovaný Subdodavatelem.

3.     Registrace

3.1.       Pro nabízení Jobů je nutná registrace na webovém rozhraní. Registrace a používání uživatelského účtu se řídí Podmínkami užití webového rozhraní.

4.     Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1.       Poskytovatel je povinen propagovat Job poskytovaný Subdodavatelem na webovém rozhraní.

4.2.       Poskytovatel je oprávněn využít k propagaci Subdodavatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Subdodavatele nebo ke kterým má Subdodavatel platnou licenci, a které jsou Poskytovateli za tímto účelem Subdodavatelem poskytnuty nebo zpřístupněny.

4.3.       Poskytovatel má nárok na provizi ve výši 33 % z ceny zakázky do 7,4 EUR, 32 % u ceny zakázky do 11,2 EUR, 31% z ceny zakázky do 38,9 EUR. U vyších cen je provize 30 %.

5.     Práva a povinnosti Subdodavatele

5.1.       Subdodavatel je povinen v inzerované době a kvalitě poskytnout službu nebo zboží, jež je předmětem Jobu, osobě, která si Job objedná.

5.2.       Subdodavatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost pro propagaci svého Jobu, zejména je povinen poskytnout přesný a pravdivý popis zboží nebo služby, které je předmětem Jobu, a veškeré materiály nezbytné pro přípravu inzerátu.

5.3.       Subdodavatel je povinen počínat si při své obchodní činnosti tak, aby nepoškozoval dobré jméno a pověst Poskytovatele a jím nabízených služeb. Zejména je zakázáno inzerovat Joby, které souvisí s pornografií, zbraněmi či jiným nelegálním obsahem, nebo jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.

5.4.       Subdodavatel nesmí na webovém rozhraní Poskytovatele zveřejňovat texty a vyobrazení, k nimž nemá náležitá autorská práva na základě vytvoření autorského díla či na základě licence.

5.5.       Subdodavatel nesmí užívat webové rozhraní způsobem, který zneužívá či omezuje hospodářskou soutěž, který je způsobilý přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání.

5.6.        Bude-li na Poskytovateli v souvislosti s porušením povinností dle tohoto článku 5ze strany Subdodavatele vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, finanční zadostiučinění za poškození dobré pověsti, případně jiné obdobné plnění, zavazuje se Subdodavatel, který se porušení dopustil, nahradit Poskytovateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s porušením vznikla.

5.7.        Subdodavatel je povinen řádně zdanit veškeré příjmy, které mu v souvislosti se spoluprací s Poskytovatelem vznikly.

6.     Výplata ceny zakázky

6.1.       Cenu zakázky Poskytovatel přeposílá na účet Subdodavatele, který mu byl pro tento účel sdělen, nejpozději do 7 dnů. Kratší doba výplaty ceny zakázky (do 48 hodin) platí pro Subdodavatele, kteří jsou účastníky programu Taskit GURU.

6.2.       Vyplácení ceny zakázky probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) nebo EUR na bankovní účet Subdodavatel vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Subdodavatel je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Ceny zakázky nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Subdodavatelem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

7.     Doba trvání spolupráce a její zánik

7.1.       Dohoda o spolupráci je uzavírána na dobu neurčitou.

7.2.       Smlouva může skončit následujícími způsoby:

·       písemnou dohodou smluvních stran ke dni stanovenému v takové dohodě;

·       výpovědí odeslanou kteroukoliv ze smluvních stran;

·       okamžitým odstoupením ze strany Poskytovatele.

7.3.       Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně. Výpověď nemusí být odůvodněna. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

7.4.       Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Subdodavatel postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami (zejména pokud poruší svou povinnost dodat plnění, které je předmětem Jobu), se smlouvou o spolupráci, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Subdodavateli s uvedením důvodu odstoupení. Smlouva poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Subdodavateli. Odstoupením od smlouvy zaniká Poskytovateli povinnost propagace jakéhokoliv Jobu Subdodavatele. Odstoupením zaniká Subdodavateli právo na dosud nevyplacenou cenu zakázky. V případě, že porušením smlouvy nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Subdodavatel povinen ji nahradit v plné výši.

7.5.       Ukončením spolupráce z jakéhokoliv důvodu nejsou dotčena práva třetích osob, zejména právo zákazníka na poskytnutí plnění, které je předmětem Jobu.

7.6.       Zánik spolupráce nemá vliv na případné nároky na náhradu škody nebo na úhradu smluvní pokuty.

8.     Sankce a náhradaškody

8.1.       Pokud Subdodavatel poruší svou povinnost řádně a včas poskytnout službu nebo zboží, jež je předmětem Jobu, osobě, která Job řádně uhradila, může Poskytovatel ukončit spolupráci a zrušit uživatelský účet Subdodavatele. Subdodavatel dále nemá nárok na úhradu ceny za takovou zakázku. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

8.2.       Subdodavatel plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webového rozhraní Poskytovatele nebo třetím osobám.

8.3.       Pokud je Subdodavatel účastníkem programu Taskit GURU, skládá Subdodavatel zálohu pro zaručení řádného a včasného provedení Jobů. V případě, že Job není dodán řádně a včas, odečte Poskytovatel ze zálohy částku 1,9 EUR, která bude přičtena na účet zákazníka.

9.     Ochrana obchodního tajemství Poskytovatele

9.1.       V rámci spolupráce mohou být Subdodavateli sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Subdodavatel se zavazuje tyto informace zejména:

·       uchovávat jako důvěrné;

·       neposkytnout je bez souhlasu Poskytovatele třetí osobě;

·       nevyužít je k jinému účelu, než k plnění této smlouvy;

·       nevyužít jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl Poskytovatele poškodit.

9.2.       Za důvěrné informace podle tohoto článku se považují zejména veškeré informace o fungování webového rozhraní Poskytovatele.

9.3.       Subdodavatel se dále zavazuje, že nebude bez souhlasu Poskytovatele pořizovat kopie podkladů a dokumentů, které mu byly případně poskytnuty.

9.4.       Subdodavatel je oprávněn používat při své obchodní činnosti obchodní značku Poskytovatele, je-li to přiměřené, a pokud takové použití není způsobilé poškodit nebo ohrozit pověst Poskytovatele.

10.  Závěrečná ustanovení

10.1.    Subdodavatel souhlasí s tím, že bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nemá nárok na jednostranné započtení svých pohledávek vůči Poskytovateli proti případným pohledávkám Poskytovatele vůči Subdodavateli. Dále Subdodavatel nemá nárok na postoupení či převod svého uživatelského účtu nebo pohledávek vůči Poskytovateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.Poskytnutí Jobu osobou odlišnou od Subdodavatele je možné, pokud to neohrozí kvalitu Jobu.

10.2.    Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3.    Poskytovatel je oprávněn znění těchto obchodních podmínek kdykoliv měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Subdodavateli oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Subdodavatel zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Subdodavatel účinné od jeho oznámení.

Podmínky platné od 12. 2. 2017

Garancia vrátenia peňazí

Nie je zákazka dodaná tak, ako bola inzerovaná? Kvalita nezodpovedá popisu alebo bola dodaná neskoro? Peniaze vám okamžite vrátime!

Bezpečnosť užívateľov

Všetky zákazky poskytuje priamo Taskit.sk. Nám platíte, my garantujeme dodanie zákazky. Vaše kontaktné a platobné údaje sú u nás v bezpečí.

Vždy na príjme

Neviete si rady, chcete sa spýtať alebo si posťažovať? Napíšte nám cez kontaktný formulár. Odpíšeme do 24 hodín alebo dáme 1,9 EUR!

Hodnocení uživatelů

Robert F.
4 roky na Stovkomatu

Roberte, na Stovkomatu hodně nakupujete, jste tedy na Stovkomatu spokojen?

Ano, nakupuji zde již několik let. A to Joby všech kategorií. Nejčasteji pro pracovní potřeby, ale nezřídka také pro osobní potřebu. Velmi oceňuji hodnocení ostatních uživatelů. Díky tomu 9 z 10 nákupů ohodnotím na 5 hvězd...

Doporučil byste Stovkomat ostatním uživatelům?

Určitě.

Veronika z Liberce
Oceňuji širokou nabídku služeb.
Honza z Prahy
Získat kvalitní odkaz, logo nebo propagaci na sociálních sítích za cenu jednoho oběda?
Honza z Pyšel
mám tu nejvíce prodejů, takže já jsem spokojen :)
Pavel z Prahy
Pro internetové služby je Stovkomat ideální.
Jitka z Chomutova
Nakoupila jsem pár log. Výtečná kvalita!
Tereza z Ostravy
Ráda a často nakupuji texty na míru.

Prihlás sa k newsletteru

A získavaj zľavové akcie, tipy na joby a ďalšie zaujímavé informácie

© 2017 všetky práva vyhradené Stovkomat s.r.o. | designed by